خوراک مخصوص اسبهای سرعت

خوراک اختصاصی اسبهای سرعت

حاوي مقادير بالانس شده ي دقيق ازانرژي ، پروتئين ، ويتامينهاي
گروه ب ،A,D3,Eو مواد معدني مورد نياز اسبهاي پرش.
فرآورده اي داراي آنتي اكسيدانهاي طبيعي براي حفظ غشاي
سلولها در برابر آسيبهاي احتمالي درعملكرد سريع و تحت فشار
درزمان تمرينات ورزشي.
حاوي چربي هاي غير اشباع شده بعنوان سالمترين منابع انرژي
در متابوليسم).cool-energy(
مصرف اين كنسانتره اسب را از بيماريهاي خطرناك:tying-up
laminitis , colicو اسهال ناشي از سوءهضم مصون ميسازد

 فواید فوايدديگرمصرف اين محصول در اسبهاي ورزشي شامل

كاهش دماي بدن بهنگام تمرينات ورزشي.
آرامش و راحتي اسب بويژه در اسبهاي هيجاني و مضطرب.
كاهش در حجم محتويات روده اي و جلوگيري از انباشتگيها.
بهبود شرايط بدني و پوشش موئي.
بهبود رشد وكيفيت جعبه ي شاخي سم با توجه به حضور مواد شلاته
كاهش ضربانات قلبي و توليد لاكتات پلاسما بهنگام تمرين ورزشي.

دیدگاه ها بسته شده اند.