خوراک روزانه اسب( Daily Mix)

خوراك روزانه مخصوص تمـام رده هـاى اسـب

مقدار مصرف پیشنهادى: روزانه در شرایط ایده آل

1-5/1 درصد وزن بدن اسب
شرایط نگهدارى:
در جاى خشک و خنک بدور از تابش مستقیم نور آفتاب و حیوانات
موذى نگهدارى شود. حداکثر دماى محل نگهدارى 25 درجه سانتیگراد
در صورت عدم رعایت شرایط فوق امکان فساد محصول وجود دارد.

تاریخ تولید :
٤ ماه بعد از تولید تاریخ انقضا:

پروانه بهداشتی بهره برداری دامپزشکی:
پروانه بهداشتی تولید:IVC٩١٣٩٨٠٤١٧٤٠١٥١١ 
پروانه بهره برداری وزارت صمت: ٧٢٧١٩

 

 

Rooyan Daam Azerbaijan Corporation
The First Producer Of Equine Coarse Mix Feed
Formulated By:Dr.M.Ibrahimi-Hamed(DVM,DVSc)

WWW.ROOYANDAM.COM

تولید شده در کارخانه کیمیا دانه گستر راشدى
به سفارش شرکت رویان دام آذربایجان
ایران- تبریز-جاده اسپیران-اسپیران عتیق

دیدگاه ها بسته شده اند.